Bepalingen en Reglementen


Hieronder vindt u de bepalingen en reglementen voor de Head of the River 2020. Deze zullen voor de wedstrijd in maart 2022 gedeeltelijk veranderen. Zodra de details bekend zijn wordt onderstaande aangepast. Houd dus deze pagina in de gaten.

Bepalingen

De regatta vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020

 1. Achtervolgingswedstrijd over 8 km.
 2. Wedstrijdleiding: Thomas Roes: wedstrijdleiding@headoftheriver.nl
  Hoofd van de Jury: Steven Nieberg.
 3. Inschrijving: tot vrijdag 13 maart 20.00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 4. Inschrijfgeld: vier €70, acht €100, bedrijfsacht €300. Inschrijfgelden zijn inclusief KNRB-wedstrijdlicentie toeslag. Betalen voor Dinsdag 17 maart 20:00 uur op IBAN NL 71 INGB 0006 6289 83, t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. naam van de (inschrijvende) roeivereniging.
 5. Loting: Maandag 16 maart 20:00 uur te Leiden (Thomas Roes).
 6. Weging: ergometerruimte Willem III, tussen 3 en 2 uur voor de start. Stuurlieden (voor zover van toepassing) wegen in roeitenue (Conform RvR). Stuurlieden dienen zelf eventuele ballast mee te nemen.
 7. Stuurliedenvergadering vindt dit jaar niet plaats. De on-line stuurliedeninstructie is beschikbaar op de website. Alle stuurlieden dienen van de inhoud van deze instructie op de hoogte te zijn.
 8. Met uitzondering van stuurlieden in de junioren 16 velden geldt dat een stuur in het lopende jaar tenminste de leeftijd van 15 jaar moet bereiken.
 9. De veteranen divisies roeien (per blok) door elkaar. De finishtijd van vorig jaar is bepalend voor de startvolgorde. Voor veteranen ploegen geldt dat een ploeg moet ‘matchen’ met een ploeg van vorig jaar (obv 50% dezelfde roeiers). Alleen de snelste 50% van de gematchte ploegen wordt geplaatst. Startposities van alle overige veteranenploegen worden geloot achter de geplaatste ploegen. Voor de overige velden geldt (zoals voorheen) het verenigingsresultaat van vorig jaar. Bij inschrijving van meer ploegen per vereniging in hetzelfde veld wordt de ploeg-nummering van de vereniging gebruikt bij de plaatsing.
 10. Wimpels worden uitgereikt aan de snelste Nederlandse verenigingsacht in het heren- en damesveld.

Reglementen

REGLEMENTEN VOOR DE WEDSTRIJD OM HET LANGE AFSTANDKAMPIOENSCHAP VAN DE AMSTEL 2020

1. ALGEMEEN

De wedstrijd wordt gehouden in achten en gestuurde vieren voor dames en heren, die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA. De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Velden voor eerstejaars ploegen staan niet open voor buitenlandse ploegen.

De snelste verenigingsploeg van de elite achten bij de heren en dames wint het Kampioenschap van de Amstel. Gedurende het hele jaar mag als symbool voor het behalen van dit kampioenschap een lange blauwe wimpel aan de vlaggenmast van het verenigingsgebouw gevoerd worden.

Voor alle in deze bepalingen genoemde tijdstippen geldt de formele wedstrijdtijd, zoals gegeven via de tijdmelding van KPN Telecom, 0900 8002.

Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen risico. De aansprakelijkheid van de Organisatie bestaande uit de organiserende verenigingen ARB en Willem III (inclusief hun organisatoren, te weten de Head-cie en door hen ingezette vrijwilligers) voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met deelname aan de wedstrijd, is behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt tot het bedrag waarop de toepasselijke verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de Organisatie, vrijwaart de deelnemer en zal de deelnemer de Organisatie schadeloosstellen terzake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens de Organisatie mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van de deelnemer gedurende zijn deelname aan het evenement.

2. TIJDWAARNEMING

De wedstrijden worden op tijd geroeid. Voor iedere ploeg wordt de tijd opgenomen waarin zij de baan aflegt. Winnaar is de ploeg met de snelste tijd. In geen geval wordt er overgeroeid.

3. WIJZIGINGEN IN PLOEGSAMENSTELLING

Eventuele wijzigingen in de ploegsamenstelling kunnen conform artikel RvR 37 aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden.

 • Wijziging geschiedt via het KNRB inschrijfsysteem, ook na loting en op de wedstrijddagen. Hiertoe zullen op RIC en Willem III terminal’s beschikbaar zijn. Neem uw KNRB-inlog gegevens mee.
 • Op de wedstrijd-dagen kan een wijziging ook schriftelijk aan de balie worden gemeld.

4. STARTVOLGORDE

Behalve voor veteranenploegen wordt de startvolgorde bepaald door de uitslagen van het afgelopen jaar in een divisie. De winnende ploeg van afgelopen jaar vertrekt als eerste. De ploeg van de vereniging die als 2e was geëindigd start als 2e, enz. Combinatieploegen en nieuwe inschrijvingen worden door loting ingedeeld na de laatste geplaatste verenigingsploeg. Bij inschrijving van meer ploegen per vereniging in hetzelfde veld wordt de ploeg-nummering van de vereniging gebruikt bij de plaatsing. Dus ploeg met nummer 1 krijgt de best behaalde plaats van het afgelopen jaar.

Voor veteranenploegen wordt de startvolgorde bepaald in 2 stappen. Eerst wordt bepaald of een ploeg ‘matcht’ met een ploeg van vorig jaar. Een ploeg matcht als minimaal de helft van de roeiers overeenkomt met een ploeg van vorig jaar. Vervolgens worden van alle gematchte ploegen, alleen de snelste 50% geplaatst (wederom op basis van het resultaat van vorig jaar). De andere 50% en alle niet gematchte ploegen zijn ongeplaatst. Hun startpositie valt achter de geplaatste ploegen en wordt bepaald aan de hand van loting.

5. RUGNUMMERS

Rugnummers moeten gedurende de wedstrijd en gedurende het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van stuurman/vrouw en de boegroeier(ster) bevestigd zijn. Eén rugnummer op het wedstrijdshirt van de boegroeier, één op het oproeishirt van de boegroeier en één op de achterin zittende stuur (als de stuur voorin ligt dan op het achterdek).

De drie rugnummers zijn verkrijgbaar

 • op de zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur
 • op de zondag van 8.30 tot 13.30 uur

Ze zijn standaard verkrijgbaar op Willem III.

Daarnaast zijn ze ook bij RIC verkrijgbaar onder de volgende voorwaarden:

 • Alle rugnummers worden per inschrijvende vereniging verdeeld. Er kan dus geen onderscheid worden gemaakt per ploeg in de verdeling tussen RIC en Willem III. 
 • Het inschrijfgeld is ontvangen op de bankrekening van de ARB vóór 19 maart
 • een verzoek dat de rugnummers bij RIC klaar moeten liggen is voor 19 maart per e-mail gestuurd naar penningmeester@headoftheriver.nl vanaf een verenigings-emailadres.

Let op: er kan bij RIC niet worden betaald.

De rugnummers mogen als souvenir mee naar huis genomen worden.

6. STUURLIEDENINSTRUCTIE

Er is dit jaar geen stuurliedenvergadering. De instructies voor ploegen en hun stuurlieden is online beschikbaar op de stuurliedenpagina.

7. WEGING

Conform artikel 7, lid 3 van het RvR worden stuurlieden voor Veteranen-, Club-, Mixed, Bedrijfs- en Junioren 16 ploegen niet gewogen.

De weging van de stuurlieden van overige ploegen (Elite, Gevorderden, Eerste jaars en de junioren 18 divisies) is zowel op zaterdag als zondag tussen 3 en 2 uur voor de eerste start van hun eigen wedstrijdnummer in de ergometer ruimte op Willem III.

De weging van de LICHTE ploegen is zondag tussen 3 en 2 uur voor de eerste start van hun EIGEN wedstrijdnummer (dus niet van hun eigen blok) in de ergometerruimte op Willem III.

8. VAARVERBODEN

Gedurende bepaalde periodes geldt een algeheel vaarverbod op de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk voor alle ploegen die niet deelnemen aan de roeiwedstrijden.

 • Op zaterdag geldt dit van 12:30 tot 17:30
 • Op zondag geldt dit van 09:30 tot 15:30

Tussen één uur voor de eerste start van een blok en 10 minuten voor de eerste start van een blok, mag de wedstrijdbaan ten zuiden van de Rozenoord brug door inroeiende ploegen van dat blok in zuidelijke richting worden gebruikt

9. TE WATER LATEN

De aanwijzingen van de regelings- en baancommissarissen moeten direct opgevolgd worden. Als door het niet opvolgen van deze aanwijzingen de organisatie wordt verstoord kan de betrokken ploeg worden bestraft met 15 strafseconden.

10. OPROEIEN en TERUGROEIEN

In de oproei- of terugroeibaan mag worden ingehaald wanneer er gele boeien liggen. Het is verboden om in te halen wanneer er oranje boeien liggen. Inhalen in gebieden waar dit verboden is zal een sanctie tot gevolg hebben. Hinderen van ploegen, negeren van aanwijzingen van de regelings- en baancommissarissen kan eveneens een sanctie tot gevolg hebben. Meerdere overtredingen betekent meerdere sancties.

Het is toegestaan door te roeien wanneer er een wedstrijd voorbijkomt.

Het oproeien en terugroeien vindt plaats in de oproeibaan/terugroeibaan. Deze ligt aan de Willem III kant (Oostzijde) van de Amstel en is aangegeven met oranje en gele boeien.

Alle ploegen dienen zoveel mogelijk bakboordwal te houden en rekening te houden met reeds gestarte ploegen.

Ploegen mogen alleen de vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.

Tijdens het oproeien of terugroeien mogen alleen de volgende bruggaten gebruikt worden.

 • Torontobrug: de doorvaart onder de Torontobrug is niet toegestaan
 • Nieuwe Amstelbrug: alleen het tweede bruggat vanaf bakboordzijde
 • Berlagebrug: de twee bakboord bruggaten
 • Utrechtsebrug: bakboord bruggat
 • Rozenoordbrug: bakboord bruggat
 • Brug in Ouderkerk: Oproeiend uit Amsterdam alleen het middelste gat. Na het rondmaken alleen het bakboord bruggat.

11. OVERSTEKEN WEDSTRIJDBAAN

Ploegen die de wedstrijdbaan moeten oversteken ter hoogte van De Amstel en Nereus doen dit onder begeleiding van de regelings- en baancommissarissen. Zonder toestemming is het niet toegestaan de wedstrijdbaan over te steken. Als door het niet opvolgen van deze aanwijzingen de organisatie wordt verstoord kan de betrokken ploeg worden bestraft met 15 strafseconden.

12. OPLIJNEN

De eigen starttijd, is de starttijd van het eigen veld, vermeerderd met 1 minuut voor elke 4 ploegen die in het eigen veld voor je starten. De doorkomsten op basis van deze tijden zullen op een aparte loting expliciet worden vermeld.

Het eerste aligneerpunt T1 bevindt zich ter hoogte van de Duivendrechtsevaart. Ploegen die noordelijker te water gaan mogen dit punt tussen 60 en 50 minuten voor de eigen starttijd passeren.

Het tweede aligneerpunt T2 bevindt zich vlak voor de Rozenoordbrug. Ploegen mogen dit punt tussen 50 en 45 minuten voor de eigen starttijd passeren.

Na het passeren van dit punt mag alleen in zuidelijke richting worden geroeid tot aan de keerzone in Ouderkerk.

De Oranjebaanbrug moet in zuidelijke richting 15 minuten voor de eigen starttijd worden gepasseerd. Te laat passeren van de Oranjebaanbrug kan leiden tot plaatsing achteraan het eigen veld, of zelfs het startblok.

13. WEDSTRIJDBAAN

De lengte van de baan voor alle ploegen is 8 kilometer.
De start ligt in Ouderkerk, bij de Oostermeerweg. De finish is in Amsterdam kort voor de Nieuwe Amstelbrug.

Op de website http://www.headoftheriver.nl is de baankaart beschikbaar.

14. VOORSTART, START EN FINISH

De startlijn is gemarkeerd door twee piketten met een witte vlag. Op circa 100 meter voor de startlijn is de voorstartlijn gemarkeerd door twee piketten met een rode vlag.

De start is vliegend met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee divisies wordt een startverschil van minimaal 60 seconden gelaten.

De finishlijn is gemarkeerd met twee piketten met een rode vlag.

15. BAANMARKERINGEN

De boeien van de oproei- en terugroeibaan moeten tijdens het oproeien, uitroeien en de wedstrijd aan stuurboordzijde gehouden worden.
Er zijn extra boeien geplaatst, zoals aangegeven op de baankaart, ten behoeve van veiligheid bij het Amstelkanaal, vóór de grote bocht en vóór de finish. Deze moeten aan bakboordzijde gehouden worden.
Het aan de verkeerde zijde passeren van een boei of het verlaten van de (oproei)baan kan een sanctie tot gevolg hebben.

16. BRUGGEN

Ploegen mogen alleen de vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.

Tijdens de wedstrijd mogen alleen de volgende bruggaten gebruikt worden.

 • Rozenoordbrug: alleen het bakboord brug gat mag gebruikt worden. Het stuurboord gat is voor oproeiende ploegen.
 • Utrechtsebrug: alleen het bakboord en het middelste brug gat mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden.
 • Berlagebrug: alleen het middelste brug gat en de twee bakboord bruggaten mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden.

Direct na de finish moeten ploegen doorroeien onder de Nieuwe Amstelbrug door, naar de keerboei.

 • Nieuwe Amstelbrug: alleen de middelste drie bruggaten mogen worden gebruikt.

17. OPLOPEN EN PASSEREN

Conform artikel 50 RvR:

 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

18. UITVAL

Ploegen die uitvallen moeten proberen de oproeiende en wedstrijd varende ploegen zo min mogelijk te hinderen. Het gebruik van de oproeibaan in tegengestelde richting is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van een official.

19. DOORVAREN NA DE FINISH

Na de finish in Amsterdam moet iedereen light doorvaren, onder de Nieuwe Amstelbrug door en moet er tussen de keerboei en de Torontobrug naar stuurboord rondgemaakt worden.

20. PROTEST, BEZWAAR EN AANWEZIGHEID VERENIGINGSVERTEGENWOORDIGER

Zie met name RvR artikel 69 t/m 75. De tijdstraf, zoals bedoeld in artikel 69 lid 7 RvR is vastgesteld op 15 seconden.

Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich in de motorboot direct na de finish. Elk protest moet schriftelijk worden toegelicht, met de daarvoor beschikbare protestformulieren, bij het wedstrijdsecretariaat binnen één uur na de finish van de race. Zowel bij RIC als bij Willem III kunnen de formulieren worden ingeleverd. Protesten worden afgehandeld door de kamprechters die zitting hebben in de juryraad. De juryraad zetelt in de bestuurskamer van Willem III.

Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het protest. Voor een vlotte afhandeling dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger erop toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen geprotesteerd wordt ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn. Wij gebruiken het 06 nummer zoals bekend middels uw profiel op inschrijven.knrb.nl.

21. UITSLAGEN

De uitslagen zullen gepubliceerd worden op de website en de verenigingen langs de Amstel worden uitgenodigd deze via beamers te tonen. Papieren versies zijn sporadisch verkrijgbaar op Willem III. Ze worden wel opgehangen op de uitslagen borden bij Willem III.

22. PRIJSUITREIKING

 • Zaterdag blok 1: 16:30 bij Willem III
 • Zaterdag blok 2: 19:00 bij Willem III
 • Zondag blok 3: 14:00 bij Willem III
 • Zondag blok 4: 17:00 bij Willem III

De prijsuitreiking kan plaatsvinden nadat de Juryraad de eerste drie plaatsen van de divisies waarvoor de prijsuitreiking plaats vindt, heeft vastgesteld.

23. AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN

Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.